Obchodní podmínky
platné od 1. 1. 2018.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro nákup na internetových stránkách www.cukrovadepilace.cz.

Prodávající

REMILA s.r.o.

Mgr. Alica Priečinská
Cukrovarská 320/18
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47230819
IČ DPH: SK2023806004

Tel.: 00421 917 492 545

Email: info(zavináč)cukrovadepilacia.sk

Firma je zapsána v obchodním rejstříku: oddíl Sro, Vložka číslo: 28476 / R

Prodávající je oprávněn prodávat služby (což zahrnuje komunikaci s Kupujícím, fakturaci, zasílání služby apod.) Prostřednictvím (s využitím) Internetového obchodu.

Kupující

Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, resp. každý návštěvník Stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen “Kupující”). Kupující uznává elektronickou komunikaci s Prodávajícím především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.cukrovadepilace.com (dále také “Internetový obchod”), přičemž odesláním objednávky Kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu.

Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě strany kupní smlouvy.
Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá Prodávající a Kupující, který je Kupující, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen “Kupní smlouva”).
Kupní smlouva se řídí především příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele a kupující při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen “zákon”) a těmito obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.

Informace o zboží

Infromace o cenách, objemu, hmotnosti a vlastnostech zboží se nacházejí na internetových stránkách www.cukrovadepilace.com/eshop/.

Cena zboží uvedená v internetovém obchodě je konečná, včetně DPH. Cena nezahrnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží. Prodávající je plátcem DPH.

Záruční doba zboží je uvedena na obalu výrobků, podle ustanovení výrobců. Zboží je odesíláno vždy v záruční době s dostatečným předstihem jejího skončení.

V případě, že by se stalo, že záruční doba je kratší než 3 měsíce, bude kupující předem seznámen s touto skutečností. Následně se může rozhodnout, zda daný zboží vezme nebo ne, za zvýhodněných podmínek.

Objednávání zboží

Odesláním objednávky vzniká smluvní vztah mezi kupujícím a provozovatelem obchodu www.cukrovadepilacia.sk podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele. Při prodeji zboží nebo poskytování služeb je chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží, obchodní podmínky a reklamační podmínky Internetového obchodu www.cukrovadepilace.com.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním a potvrzením objednávky, které je zasláno automaticky vygenerovaným e-mailem objednávkového systému internetové stránky www.cukrovadepilace.com nebo telefonickým objednáním ze strany kupujícího a následným přijetím objednávky na stranu prodávajícího. Po potvrzení a odeslání objednávky, jsou kupujícímu zaslány na email v přiloženém souboru, i obchodní podmínky.

Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu zaslány všechny další informace a doklady ohledně objednávky především: fakturační údaje Kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikaci zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží.

Před potvrzením objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží

Před definitivním zasláním objednávky Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést důkladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky.

Nová registrace je vhodná pro ty Kupující, kteří v internetovém obchodě nakupují opakovaně. Při opakovaném nákupu nebudou muset opět vyplňovat své identifikační údaje, ale jen zadáním jména a hesla se jim automaticky načítají ze systému.

Pro registrovaných Kupujících stačí přes tlačítko Přihlášení zadat své přihlašovací jméno (Kupující si ho při registraci určuje sám) a heslo, které kupujícímu vygeneruje registrační systém a je doručeno kupujícímu na jeho emailovou adresu.

Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb je chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

Způsob uzavírání kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě:

a) e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu na info@cukrovadepilacia.sk

b) Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě Prodávajícího

c) telefonické objednávky

Závazným akceptováním objednávky je e-mailové nebo telefonické potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží.

Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky, které Kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky.

Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o Kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro Kupujícího, údaje o prodávajícím, případně i jiné údaje.

Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.

Na e-mailovou adresu Kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

Povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodat:

Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.

Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Kupujícímu doklady (návody, záruční list, …) v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.

Prodávající neodpovídá za:

a) Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.

b) Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek.

Kupující se zavazuje:

a) Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.

b) Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

c) nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Prodávající jako provozovatel internetového obchodu www.cukrovadepilace.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 704/2017 CFU, jehož platnost nabývá dnem 25.5.2018. Provozovatel internetového obchodu se dále zavazuje, že v žádném případě neposkytuje tyto údaje nezávislým třetím stranám.

Osobní údaje jsou informace o uživateli, na základě kterých je možné uživatele identifikovat.

Provozovatel shromažďuje osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v bezpečné databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, jejichž prostřednictvím zamezil neoprávněný zásah třetích osob. Provozovatel nebude bez souhlasu uživatele poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Uživatel má přístup ke svým osobním údajům a má právo požádat provozovatele o informace o zpracování svých osobních údajů. Pokud se uživatel domnívá, že provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, má právo požádat provozovatele o vysvětlení, nebo požádat provozovatele, aby tento stav odstranil. Může se jednat o stav blokování osobních údajů, opravu nebo likvidaci osobních údajů.

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vybavením případné reklamace a registrace na Internetovém obchodě.

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti Kupujícího.

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání a kontaktní telefonní číslo.

Více informací o ochraně a užívání osobních údajů, které jsou součástí obchodních podmínek, najdete v článku ochrana osobních údajů.

Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit do 12 hodin od jejího potvrzení. Oznámení o zrušení, kupující zašle výhradně e-mailem na adresu: info(zavináč)cukrovadepilacia.sk. V případě storna objednávky po uplynutí této lhůty, je kupující povinen prodávajícímu, uhradit všechny prokazatelně vynaložené náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti se stornováním objednávky.
Tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou dohodu o smluvní pokutě pro kupujícího. Nicméně kupující podle zákona odpovídá za újmu provozovatele, v důsledku porušení smluvních povinností vyplývajících z těchto podmínek.

Platební podmínky

Kupující provádí platby v českých korunách. Za objednané zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:
 • Bankovním převodem – za objednané zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet a po připsání platby na náš účet, Vám bude zasláno zboží nejpozději do 10 dnů.

  Účet v CSAS: 4352112389/0800

  IBAN: CZ77 0800 0000 0043 5211 2389, SWIFT: GIBACZPX

 • Dobírkou – platba při převzetí zboží

 • Online platební kartou. Služba je poskytována společností ComGate Payments, a.s.

  Při výběru této možnosti budete po odeslání objednávky přesměrováni do zabezpečené platební brány, kde zadáte údaje vaší platební karty. Po potvrzení platby vám bude částka odepsána z účtu a budete přesměrováni zpět od eshopu.
  Reklamace a dotazy k online platbám: můžete přímo kontaktovat společností ComGate Payments, a.s.:

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

Doprava, poštovné a balné

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, že je nová, v originálním balení a je nepoškozená. V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující právo od smlouvy odstoupit. Prodávající je povinen zaslat zboží nejpozději do 14 dnů od přijetí objednávky. Za opožděné dodání zboží nebo poškození zboží ze strany České pošty prodávající neodpovídá.

Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží, zaplatit ho podle dohodnutých platebních podmínek v době přijetí objednávky, na stranu prodávajícího.

Objednané zboží je přepravováno prostřednictvím Slovenské pošty a Zásilkovny.
K ceně zboží účtujeme následující poplatky:

Poštovné a balné v ceně přepravy.

Zásilkovna – výdejní místa: poštovné a balné do 5 kg váhy objednávky – 115 Kč, příplatek za dobírku – 30 Kč

Zásilkovna – výdejní místa: poštovné a balné nad 5 kg váhy objednávky – 230 Kč, příplatek za dobírku – 30 Kč

Zásilkovna – na adresu: poštovné a balné do 1 kg váhy objednávky – 150 Kč, příplatek za dobírku – 30 Kč

Zásilkovna – na adresu: poštovné a balné do 2 kg váhy objednávky – 160 Kč, příplatek za dobírku – 30 Kč

Zásilkovna – na adresu: poštovné a balné do 5 kg váhy objednávky – 180 Kč, příplatek za dobírku – 30 Kč

Zásilkovna – na adresu: poštovné a balné do 10 kg váhy objednávky – 220 Kč, příplatek za dobírku – 30 Kč

Slovenská pošta – poštovné a balné – 180 Kč 

Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 2 – 10 pracovních dnů, pokud při popisu zboží není uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku zaslat ve stanovené lhůtě, budeme Vás o této skutečnosti průběžně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího, za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

Odstoupení od smlouvy

Dodací lhůta je od 2 – 10 pracovních dnů, pokud při popisu zboží není uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku zaslat ve stanovené lhůtě, budeme Vás o této skutečnosti průběžně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího, za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

POUČENÍ O uplatnění práva spotřebitele ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Podle zákona č. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, máte právo odstoupit od této smlouvy, bez uvedení důvodu, ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, nás informujte o svém rozhodnutí, prostřednictvím webového formuláře, který se nachází pro tento účel vpravo, nebo nám zašlete jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy, i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.cukrovadepilace.com. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena prostřednictvím internet bankingu, na účet, který jste uvedli ve webovém formuláři, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena, až po doručení vraceného zboží zpět, na naši adresu nebo po předložení dokladu, prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zboží se považuje za převzaté, když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce, převezmete zboží.

3. Způsob vrácení zboží.

Zašlete nám zboží zpět, nebo ho přineste na naši adresu. Můžete pověřit i třetí osobu, která nám zboží doručí (její jméno a adresu napište v oznámení nebo uveďte do webového formuláře v části poznámky), nejpozději do 14 dnů, ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty.

4. Náklady a odpovědnost kupujícího za škody při vrácení zboží.

Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese Prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky od přepravní společnosti nebo přímo od Prodávajícího.

Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu (fakturu). Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno Kupujícím na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.

Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby včetně uživatele , případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídí ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude Kupujícímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, pokud se vzájemně nedohodnou jinak.

V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, Prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud Prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Pokud má Kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Náklady na doručení opraveného nebo vyměněného zboží Kupujícímu snáší Prodávající.

 

Alternativní řešení sporů

Podle zákona č.391 / 2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, vyplývá prodávajícímu povinnost informovat kupujícího o možnosti alternativního řešení sporů.

Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení své reklamace, nebo se domnívá, že došlo k porušení jeho práv a rozhodne se vzniklý spor řešit podle ustanovení zákona o alternativním řešení sporů, měl by se nejprve obrátit na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na jeho žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo do 30 dnů od odeslání žádosti vůbec nereaguje, může se spotřebitel obrátit na subjekt alternativního řešení sporů s návrhem na zahájení řízení.

Subjekty alternativního řešení sporů:

Úřad pro regulaci síťových odvětví,
Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb,
Slovenská obchodní inspekce

Kompletní seznam subjektů najdete na tomto odkazu zde.

Kupující má podle zákona možnost výběru subjektu alternativního řešení sporů, na kterého se v případě řešení sporu obrátí.

Kupující dle vlastního uvážení může návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů podat v listinné či elektronické podobě nebo ústně do protokolu.

Řešení zahraničních sporů

Další možností je podání návrhu na zahájení prostřednictvím platformy – klikněte zde.

Jde o platformu na úrovni Evropské Unie, prostřednictvím, které je možné mimosoudní řešení sporů. Jedná se především o spory, které vznikly při zahraničních online transakcích.

Zákon o alternativním řešení sporů ani směrnice však nevylučují možnost, aby kupující využil platformu i při sporech mezi subjekty téhož státu, či při sporech, které nebyly uzavřeny online či na dálku.

Po spuštění uvedené platformy, tak bude moci kupující podat stížnost i prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře, přičemž by mu měla být dána možnost vybrat si subjekt alternativního řešení sporu.

Výhodou platformy je, že elektronický formulář by měl být dostupný ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Výsledek alternativního řešení sporů

Výsledkem řízení o alternativním řešení sporu, ať už začalo na základě listinného, elektronického podání, podání do zápisu nebo prostřednictvím platformy by měla být dohoda prodejce a kupujícího o smírném vyřešení jejich sporu.

Zákon o alternativním řešení sporu ukládá subjektu alternativního řešení povinnost vypracovat písemný návrh dohody, která se podpisem stává závazná pro obě strany.

Závěrečné ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky, sortiment zboží a ceny na internetových stránkách www.cukrovadepilace.com. Tyto obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a podmínky, které nejsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách se řídí podle Obchodního zákoníku.

Orgán dozoru

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

email: tn@soi.sk

Autorská práva

Jakýkoli obraz prezentován na těchto stránkách je chráněn autorským zákonem 618/2003 Z.z., jeho šíření bez souhlasu provozovatele je zakázáno.